บริการ

ประเมินความต้องการจากลกูค้า

บริการ

ประเมินความต้องการจากลกูค้า

บริการ

วิเคราะห์วางแผนการตลาด

บริษัท บิ๊ก ครีเอทีฟ จำกัด

เราเป็นผู้เชียวชาญการสร้างสรรค์งานอีเว้นท์อย่างครบวงจรของประเทศไทย ตั้งแต่การวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด( ทั้งในรูปแบบ Online&Offline Marketing)
สร้างสรรค์รูปแบบงาน ผลิต ติดตั้ง จนไปถึงขั้นตอนกระบวนการการวัดผลสำเร็จของงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริการ

อีเวน้ท์&ออแกไนเซอร์

Desing

Event Production

อบรมสมัมนา

Media

Copyright © 2017 BIG CREATIVE Powered by ChiangmaiZone.com