ลงทะเบียนนักศึกษา

ข้อตกลงและกฏระเบียบ

กรุณาอ่านข้อตกลงและกฏระเบียบ


กฎระเบียบการลาเชียงใหม่โซนดอทคอม

- เวลาเข้างาน ไม่เกิน 8.30 น. เลิกงาน 17.00 น. พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น. ถ้ามาสายเกิน 8.30 น. จะต้องแจ้งเหตุผลที่สมควร
- ลากิจได้ 2 วัน ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเวลาทำงาน 1-2 วันแต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้างาน 10.00 น. (การลากิจจะต้องมีใบลาและมีคนเซ็นต์รับร้องและเบอร์ติดต่อผู้เซ็นต์รับรอง)
- ลาป่วยได้ 2 วัน ถ้าติดต่อกัน 2 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ทำงานจันทร์ -ศุกร์ ไม่ ไม่มีวันหยุดตามปฎิทินราชการ
- ถ้าไม่ทำตามกฎทางหน่วยงานจะตักเตือนก่อน 1 ครั้ง และถ้าเกินจากนี้จะต้องแจ้งทางมหาลัยว่าไม่ผ่านการประเมิน การฝึกงาน และขอส่งตัวกลับไปทางมหาลัย
- ดูแลและช่วยกันทำความสะอาดออฟฟิตแบ่งหน้าที่เวรทำความสะอาดแต่งกายให้เรียบร้อยเสื้อยืดกางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ
- มีแมวออฟฟิต 1 ตัว ห้ามรังแกสัตว์ ไม่แนะนำมาฝึกนะคะถ้าแพ้ขนแมว
- เคารพเชื่อฟังหัวหน้าพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกงานไปลามาไหว้ ปฎิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
- ห้ามนำไฟล์หรือผลงานของบริษัทไปเผยแพร่ แจกจ่าย จำหน่ายเด็ดขาด เพราะถือเป็นข้อมูลของลูกค้า
- ถ้าต้องทำรายงานส่งจะต้องขออนุญาติและปรินสกีนได้เฉพาะแค่หน้าจองานเท่านั้นเพื่อส่งทางมหาวิทยาลัย
- ห้ามนักศึกษาฝึกงาน เล่นเกมส์ ดาวน์โหลดภาพยนตร์ ดาวน์โหลดเพลง เปิดเพลงเสียงดัง รบกวนเพื่อนร่วมงาน

**** ทุกครั้งที่ลาต้องแจ้งหรือโทรศัพท์บอกพี่ปาน (0867358835) โดยตรงเท่านั้นและแจ้งล่วงหน้าก่อน 2-3 วัน
**** การลา ห้ามเฟสบุค (facebook) ไลน์ (Line) หรือฝากบอกเพื่อนร่วมงาน ถือว่าไม่ทำ ตามกฎ
**** การลาจะต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้างาน
**** ถ้าโทรมาไม่รับสายแสดงว่าธุระให้ส่ง SMS มาและพี่จะโทรกลับไป

ข้อปฏิบัติขณะฝึกงานของนักศึกษา

1. นักศึกษาฝึกงานมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติและวางตัวให้เหมาะสม ระหว่างการฝึกงานดังนี้
  1.1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของสถานฝึกงานอย่างเคร่งครัด
  1.2 ต้องลงเวลาปฏิบัติงานและกลับทุกครั้ง โดยมีลายเซ็นรับรองของผู้ดูแลนักศึกษาในสถานที่ฝึกงาน
  1.3 ต้องทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำตามแบบที่คณะกรรมการฝึกงานกำหนดไว้ และส่งอาจารย์ นิเทศการฝึกงานตรวจเป็นระยะ
  1.4 เป็นคนตรงต่อเวลาทั้งเวลาไปและกลับ
  1.5 ต้องมีใบลาทุกครั้งที่ป่วยหรือไม่สามารถฝึกงานตามปกติได้ โดยส่งใบลาที่หัวหน้างานที่นักศึกษาฝึกงานอยู่
  1.6 ต้องขออนุญาตหัวหน้างานทุกครั้งที่จะออกนอกสถานที่ฝึกงาน
  1.7 ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา
  1.8 ต้องไม่พาเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆเข้ามาในสถานที่ฝึกงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตสถานที่ฝึกงานนั้นก่อน
  1.9 ต้องมีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  1.10 ต้องรับฟังความคิดเห็น และคำแนะนำของหัวหน้างานและอาจารย์นิเทศก์เพื่อทำการแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง
  1.11 ให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆ และให้ความช่วยเหลือต่อหน่วยงาน
  1.12 ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ผู้มาติดต่อโดยเฉพาะการแสดงออกทั้งกิริยา ท่าทาง และการพูดจะต้องมีความสุภาพอ้อนน้อม
  1.13 ห้ามนักศึกษาฝึกงาน เล่นเกมส์ ดาวน์โหลดภาพยนตร์ ดาวน์โหลดเพลง เปิดเพลงเสียงดังรบกวนเพื่อนร่วมงาน

**** หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ขณะฝึกงานเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะไม่พิจารณาผลการประเมินของสถานที่ฝึกงานนั้น